+40 332 803 755

office@nutritie-animale.ro

Termeni si conditii

 

I.DEFINITII:

I.1 In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

Contract
1. Reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale (oferta tehnica si financiara ferma si in scris a Vanzatorului, comanda ferma si in scris a Cumparatorului, confirmarea comenzii de catre Vanzator).

2.Reprezinta cadrul juridic general de colaborare dintre parti, fiind legea partilor.

Vanzator si comparator

Partile contractante, asa cum sunt numite in prezentul contract.

 

Pretul contractului

Pretul platibil Vanzatorului de catre Cumparator, asa cum au inteles sa fie individualizat in cuprinsul contractului, pentru indeplinirea corespunzatoare a obligatiilor asumate prin contract, echivalentul in lei la cursul BNR +2% la momentul emiterii facturii.

 

Produse
Furaje individualizate in Anexele contractului prin specificatii tehnice.

 

Servicii
Intelegandu-se organizarea transportului pana la punerea marfii la dispozitia Cumparatorului.

 

Destinatie finala

Locul unde Vanzatorul are obligatia de a livra produsul.

 

Forta majora

Un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu poate fi prevazut de parti in momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si respectiv indeplinirea contractului. Sunt considerate asemenea evenimente: inundatii, incendii razboaie, orice catastrofe naturale, embargou. Enumerarea fiind enuntiativa si nu exhaustiva.

 

Zi
Zi calendaristica.

 

I. OBIECTUL JURIDIC

II.1 Obiectul juridic al contractului priveste comercializarea (vanzarea, respectiv cumpararea) produselor individualizate in Anexele la prezentul contract prin: mentionarea denumirii comerciale si a caracteristicilor tehnice ale produselor, cu indicarea cantitatii, calitatii, specificatiei si a tuturor caracteristicilor de natura sa le determine. Pliantele si cataloagele furnizorilor in care pot fi identificate produsele comercializate completeaza descrierea prezentata in Anexe si fac parte integranta din contract.

II.2 Transferul dreptului de proprietate asupra produselor ce fac obiectul material al contractului are loc numai in momentul achitarii integrale a pretului convenit.

 

III. PRETUL SI CONDITIILE DE PLATA

III.1 Preturile produselor comercializate sunt mentionate in Ofertele si Confirmarile de Comanda care fac parte din prezentul contract. Termenul de valabilitate este precizat in cuprinsul acestor Oferte si Confirmari de Comanda.

 

IV. OBLIGATIILE PARTILOR

IV.1 Vanzatorul are urmatoarele obligatii:

a) sa livreze marfa in conditiile mentionate in prezentul contract si Anexe in ceea ce priveste pretul, conditiile de plata si termenul de livrare;

b) sa livreze marfa corespunzator specificatiilor tehnice mentionate in prezentul contract, Anexe, in pliantele si in cataloagele de prezentare ale produselor comandate;

c) sa organizeze transportul produselor care fac obiectul contractului si sa asigure marfa pe perioada transportului pana la sediul Cumparatorului;

d) sa puna la dispozitia Cumparatorului documentele care insotesc livrarea.

 

IV.2 Cumparatorul are urmatoarele obligatii:

a) sa achite contravaloarea produselor la termenele aratate in cuprinsul ofertelor;

b) sa receptioneze produsele comandate la termenele si in conditiile aratate in oferta Vanzatorului, in caz contrar avand obligatia de plata a daunelor pricinuite;

c) sa pregateasca la data indicata, utilajele necesare descarcarii produselor comandate.

 

VI. TERMENELE DE LIVRARE

VI.1 Livrarea produselor comandate se va realiza in termenul confirmat in cuprinsul Ofertelor si Confirmarilor de Comanda care fac parte integranta din prezentul contract.

VI.2 Furnizorul are obligatia sa-l informeze pe cumparator in scris, in cel mai scurt timp posibil despre orice eveniment care face imposibila respectarea termenelor stabilite.

 

VII. EXPEDIEREA SI TRANSPORTUL

VII.1 Marfa va fi expediata la destinatia finala – (sediul cumparatorului) insotita de:

• Factura Comerciala

• Declaratie de Conformitate

• Buletin de Analiza

VII.2 Receptia cantitativa si calitativa se va face la livrarea marfii prin semnarea unui Proces Verbal de predare – primire.

VII.3 Neconformitatile legate de cantitatea si calitatea marfii livrate trebuie sesizate in scris de catre Cumparator in maxim 7 zile de la livrare. Neconformitatile sesizate dupa trecerea termenului convenit nu vor fi luate in considerare.

 

 

And by their count, they’ve published 43 newspaper opinion pieces and been cited on radio, on television, or in print more than 500 times over https://writemyessay4me.org the past year